Privatumo politika

  • Home
  • Privatumo politika
  1. Bendrosios nuostatos.

1.1. UAB „AUTOMOTOERA” (toliau – „Bendrovė”) gerbdama savo klientų, įskaitant svetainės https://www.automotoera.lt (toliau – „Svetainė”) lankytojų ir mokinių (toliau – „Klientai”), teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų Bendrovės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine ar paslaugomis, tuo suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje, klientų sistemoje po šios politikos tekstu paspaudžia „Sutinku”. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti Svetainėje šiuo adresu https://www.automotoera.lt/privatumo-politika

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo” ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas”), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ”), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ”) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

  1. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos.

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (tame tarpe Svetainės lankytojai), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6. Duomenų valdytojas – UAB „AUTOMOTOERA” pagal LR įstatymus įsteigta bendrovė, įm. kodas 304462509, buveinės adresas Taikos g. 207, Vilnius.

2.7. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

  1. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ar užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, el. pašto adresas, telefono Nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi, užsakydami paslaugas.

3.2. Surinktus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate registruodamiesi, užsakydami paslaugas Svetainėje, Bendrovė ir toliau tvarko, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan.

  1. Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

4.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: Bendrovės klientų identifikavimui jos informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje, paslaugų pirkimo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimui, susisiekimui su Jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

  1. Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

5.1. Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

6 Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

6.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų.

6.2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

7 Slapukų valdymas.

7.1. Slapukus galima valdyti ir/ar ištrinti pagal savo pageidavimus, jeigu tai leidžia Jūsų naršyklės ar įrenginio nustatymai. Jeigu norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose. Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą.

7.2. Informacija apie slapukų nustatymą populiariausiose naršyklėse:

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20%C5%A1alinimas

Internet Explorer https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#

Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/lt-lt/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Safari https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera https://help.opera.com/en/latest/

7.3. Pažymėtina, kad nustatymų pakeitimas galioja tik viena naršyklei, jei lankytojas naudoja kelias naršykles, atitinkami veiksmai turi būti atlikti kiekvienoje naršyklėje.

7.4. Slapukų atsisakymas ar ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

7.5. Jei norite atsisakyti Google Analytics slapukų, atsisiųskite ir įdiekite Google Analytics atsisakymo naršyklės plėtinį. Tai padaryti galite atidarant šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

7.6. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, Bendrovė nėra atsakinga už trečių šalių interneto tinklalapių turinį ir jų nustatytus privatumo užtikrinimo principus.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Politika gali būti Bendrovės atnaujinta. Bendrovė informuoja lankytojus apie atnaujinimus pateikdama aktualią Politikos redakciją.

8.2. Bendrovė laikosi slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų.

8.3. Jeigu iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

El. paštu [email protected]