Darbo tvarkos ir mokymo organizavimo taisyklės

  • Home
  • Darbo tvarkos ir mokymo organizavimo taisyklės
1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės yra neatskiriama Vairavimo mokymo sutarties, dalis.
1.2. Į vairuotojų kursus priimami asmenys nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose, ir praėję medicinos komisiją pradedant vairavimo mokymą.
1.3. Mokymo akademinė valanda (toliau – valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius dirba su mokiniais (moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.).

Akademinės mokymo valandos trukmė – 45 minutės.

2. Sutarties sudarymo, jos įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka

2.1 asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo prieš pradėdami lankyti mokymo kursą su mokykla sudaryti mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio;

2.2 sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo;
2.3 kai mokinys, mokosi teorijos savarankiškai, išlaikęs VĮ „Regitra” teorijos egzaminą su vairavimo mokykla turi sudaryti sutartį dėl praktinio vairavimo mokymo, prie mokymo sutarties pridedama VĮ „Regitra” išduotos pažymos apie išlaikytą teorijos egzaminą kopija, patvirtinta vairavimo mokyklos vadovo arba jo paskirto asmens, kuriam pavesta vadovauti vairavimo mokymo veiklai, parašu ir antspaudu;
2.4 vairavimo mokykla su mokiniu, pabaigusiu vairavimo mokyklą ir pageidaujančiu papildomai mokytis, turi sudaryti mokymo sutartį dėl papildomo mokymo;
2.5. vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartį arba mokiniui vienašališkai nutraukus ją, sumokėtas mokestis už mokymą negrąžinamas;
2.6 sutarties, nuo jos sudarymo dienos, galiojimo terminas yra 12 mėnesių.

3. Šalių įsipareigojimai
3.1 Vairavimo mokykla įsipareigoja

3.1.1 Suteikti Mokiniui teorijos žinių (40 pedagoginio darbo valandų), praktinių vairavimo gebėjimų ir įgūdžių „B” kat. (minimalų 30 pedagoginių darbo valandų), „A” kat. (minimalų 10 pedagoginių darbo valandų), nustatytų Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtinto vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. Nr. 1V-329 (Žin., 2008, Nr. 106-4061), kurių reikia „A”, „B” kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimui įgyti ir saugiai vairuoti šios kategorijos transporto priemones.
3.1.2 Sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga, skirti praktiniam mokymui transporto priemonę, atitinkančią Techninius motorinių transporto priemonių ir priekabų reikalavimus, patvirtintus VKTI viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymų Nr. 2B-29 (Žin., 2008, Nr. 88-3550) bei reikalavimus nustatytus Reikalavimų vairavimo mokyklos apraše. 3. Mokiniui pageidaujant, išduoti pažymą apie išklausytą teorijos ir (ar) atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą,
nurodant mokymo dalykų temas, valandų skaičių, įvertinimus.

3.2  Mokinys įsipareigoja

3.2.1 Sumokėti pagal mokyklos nustatytus įkainius už dokumentų įforminimą, praktinio vairavimo mokymą „B” kat.Praktinio vairavimo (minimalų 30 pedagoginio darbo valandų, įskaitant degalus). Teorijos mokymą (40 pedagoginio darbo valandų). „A”kat. (minimalų 10 pedagoginio darbo valandų, įskaitant degalus).
3.2.2 Laikytis Vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklių bei mokymo organizavimo tvarkos, bendrųjų viešosios tvarkos reikalavimų, tausoti Vairavimo mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės Vairavimo mokyklai padarytą žalą.
3.2.3 Nustatytu laiku laikyti teorijos ir praktinio vairavimo mokyklinius egzaminus.
3.2.4 Sistemingai ir stropiai mokytis, lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas pagal Vairavimo mokyklos terminių planų vykdymo planą-grafiką.
3.2.5 Jei Mokinys nori pristabdyti, atidėti mokymą – apie tai jis turi raštu informuoti Vairavimo mokyklą.
3.2.6 Jei Mokinys, užsisakęs vairavimo pamoką, negali sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą, jis turi perspėti vairavimo instruktorių prieš dieną iki 18:00 valandos. Jei Mokinys į praktinio vairavimo užsiėmimą neatvyko ir neperspėjo vairavimo instruktoriaus, pinigai už užsiėmimą negražinami, o praleistam užsiėmimui sudaroma atskira sutartis dėl papildomo vairavimo pagal Vairavimo mokyklos nustatytus įkainius, kad būtų įvykdytas privalomas praktinio vairavimo teminių planų planas – grafikas.
3.2.7 Paskutinė praktinio vairavimo pedagoginio darbo valanda skiriama vairavimo įgūdžių patikrinimui (įskaitai). Įskaitos tvarka analogiška VĮ „Regitra” praktinio egzamino tvarkai (egzaminas laikomas dviem etapais: vairavimas mokymo aikštelėje ir keliuose, gatvėse). Jei Mokinys neišlaikė praktinio vairavimo egzamino, jis įsipareigoja praktinio vairavimo papildomai mokytis 2 pedagoginio darbo valandas ir antros pedagoginio darbo valandos metu laikyti įskaita ta pačia tvarka. Už šį mokymą mokama pagal Vairavimo mokykloje nustatytus įkainius.

4. Darbo tvarka

4.1 Mokinys per pirmus užsiėmimus mokomas tik teorijos pagrindų: supažindinamas su Kelių eismo taisyklėmis, saugiu eismu ir teisinėmis žiniomis.
4.2 Mokinys motorinę transporto priemonę mokytis vairuoti pradeda mokomojoje vairavimo aikštelėje, tik po to mokomas vairuoti gatvėse, keliuose.
4.3 Mokiniui pageidaujant, su juo Vairavimo mokykla sudaro mokymo sutartį dėl teorijos žinių tobulinimo ir arba praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo. Už šį mokymą apmokama pagal Vairavimo mokykloje nustatytus vienos pamokos įkainius.
4.4 Teorijos mokymo kurso galutinę įskaitą mokiniai laiko pasibaigus kursams, pagal mokyklos nustatytą grafiką.
4.5 Vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr.3-493 „Dėl vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo”, bus vykdomas praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašas.
4.6 Praktinio vairavimo galutinę įskaitą bus leidžiama laikyti, tik gavus teigiamą KET žinių įvertinimą.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1 Visi kiti iškylantys klausimai, kurių negalima išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų nustatyta tvarka.
5.2 Sutarti sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai, abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.