Automotoera - vairavimo mokykla Vilniuje | Nekritinės vairavimo klaidos
Nekritinės vairavimo klaidos
Nekritinės vairavimo klaidos
442
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-442,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-7.4,vc_responsive
 

Nekritinės vairavimo klaidos

13. Patikrinimas prieš važiavimą:
NK – nesugeba surasti egzaminuotojo nurodytų transporto priemonės valdymo įtaisų ar įrangos; pademonstruoti
savo žinių ar sugebėjimų, kaip juos valdyti, sureguliuoti arba patikrinti jų būklės; pasirengti važiuoti saugiai.
14. Papildomi valdymo ir saugos įtaisai. Šios NK vertinamos tik po dviejų egzaminuotojo įspėjimų: „Prašau
patikrinti valdymo įtaisus ir įrangą”. Turi būti skirta pakankamai laiko egzaminuojamajam pasitaisyti po kiekvieno
įspėjimo:
14.1. NK – naudojasi bet kuriuo papildomu įtaisu netinkamai;
14.2. NK – netinkamai sureguliuotas arba užsegtas saugos diržas;
14.3. NK – veda variklį, pasirinkęs netinkamą pavarą arba neišjungęs sankabos;
14.4. NK – bando antrą kartą užvesti variklį, kai jis jau veikia.
15. Sankabos valdymas:
15.1. NK – be reikalo ilgai važiuoja nevisiškai įjungęs sankabą (įskaitant manevrus mažu greičiu);
15.2. NK – laiko koją ant arba virš sankabos paminos, kai sankaba nejungiama ilgiau kaip penkiolika sekundžių.
Ši NK vertinama vieną kartą, važiuojant kelio ruožu (gatve) nuo sankryžos iki sankryžos, kurioje sukama;
15.3. NK – per greitai atleidžia sankabos paminą;
15.4. NK – netinkamai valdo sankabos paminą, perjungdamas pavaras;
15.5. NK (A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijos) – važiuodamas mažu greičiu netinkamu būdu valdo sankabos
paminą (svirtį);
15.6. NK – laiko nuspaudęs sankabos paminą, kai pavara nejungiama ilgiau kaip tris sekundes, išskyrus atvejus,
kai reikia pradėti važiuoti, sustoti arba manevruoti mažu greičiu;
15.7. NK – be reikalo užgesina variklį (dėl netinkamo sankabos valdymo, netinkamos pavaros ar pan.);
15.8. SPK – šešis kartus užgesina variklį;
15.9. SPK – šešis kartus važiuoja išjungta sankaba.
16. Akceleratoriaus valdymas:
16.1. NK – netinkamai valdo akceleratoriaus paminą arba motociklo degalų padavimo reguliatorių (droselį);
16.2. NK – per daug nuspaudžia akceleratoriaus paminą arba motociklo degalų padavimo reguliatorių (droselį),
kai sankaba išjungta ar nevisiškai įjungta;
16.3. NK – spaudžia akceleratoriaus paminą ir neleidžia transporto priemonei judėti iš inercijos prieš sustojant iš
anksto numatytoje vietoje (sankryžoje, kurioje dega draudžiamas šviesoforo signalas, stovi „Stop” ženklas ir pan.)
ar kitose situacijose.
17. Pavaros pasirinkimas:
17.1. NK – pasirenka pavarą, neatitinkančią: situacijos, transporto priemonės greičio, techninių duomenų ir
važiavimo sąlygų, bet nesudaro potencialiai pavojingos situacijos;
17.2. NK – važiuoja įjungęs neutralią pavarą išlanka (posūkiu ar vingiu) arba nuokalne;
17.3. NK – jungia pavarą, kai važiuodamas sankryžoje ar išlankoje suka vairą, ir (arba) pavaros perjungimas
trukdo transporto priemonei judėti sklandžiai ir tolygiai;
17.4.NK (B kategorija) – aukštesnę pavarą jungia varikliui pasiekus 2300 ar daugiau sūkių per minutę, kai eismo
situacija ir (arba) važiavimo sąlygos to nereikalauja;
17.5. NK (B kategorija) – pirma pavara nuvažiuoja didesnį kaip dviejų automobilių ilgio atstumą, kai eismo
situacija ir (arba) važiavimo sąlygos to nereikalauja;
17.6. NK (B kategorija) – tolygiai važiuoja 30 km/h ar didesniu greičiu, įjungęs žemesnę nei trečią pavarą, kai
eismo situacija ir (arba) važiavimo sąlygos to nereikalauja;
17.7. NK (B kategorija) – tolygiai važiuoja 50 km/h ar didesniu greičiu, įjungęs žemesnę nei ketvirtą pavarą, kai
eismo situacija ir (arba) važiavimo sąlygos to nereikalauja;
17.8. NK (B kategorija) – tolygiai važiuoja 70 km/h ar didesniu greičiu, įjungęs žemesnę nei penktą pavarą, kai
eismo situacija ir (arba) važiavimo sąlygos to nereikalauja;
17.9. NK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas) – spaudžia automatinės pavarų
dėžės selektoriaus mygtuką, kai iš žemesnių pavarų diapazono (1, 2, 3 pozicijos) persijungia į važiavimo pavarą
(„Drive” pozicija);
17.10. NK – bando jungti arba jungia pavarą neišjungęs sankabos.
17.11. NK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – per daug triukšmingai jungia pavaras;
17.12. NK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – neperjungia pavaros iš antro karto;
17.13. NK (A1, A2 ir A kategorijos) – atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą,
nesugeba sklandžiai perjungti pavaros;
17.14. NK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – netinkamai naudojasi pavaromis, kad sumažintų
degalų naudojimą ir išmetamųjų teršalų kiekį;
17.15. SPK – šešios pasikartojančios pavaros pasirinkimo NK.
18. Vairo valdymas:
18.1. NK – neišlaiko pasirinktos trajektorijos: nukrypsta nuo trajektorijos, trūkčiodamas sukinėja vairą; yra
neatidus netinkamai vairuojamųjų ratų padėčiai, palikdamas stovėti transporto priemonę ar pradėdamas važiuoti;
18.2. NK – bent vienu ratu įvažiuoja į kelkraštį arba atsiremia į bortelį ar šaligatvio kraštą, bet neužvažiuoja ant jo.
Ši NK nevertinama, jei transporto priemonės ratas saugiai ir sklandžiai įvažiuoja į kelkraštį arba paliečia bortelį, ar
šaligatvio kraštą, atliekant specialųjį važiavimo manevrą;
18.3. NK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas) – suka vairą netinkamu būdu:
18.3.1. deda rankas ant vairo iš vidaus;
18.3.2. suka vairą tik viena ranka, išskyrus važiavimą atbuline eiga ir transporto priemonės valdymo įtaisų
naudojimą;
18.3.3. suka vairą vienos rankos delnu;
18.3.4. per daug suka vairą, kai transporto priemonė nejuda;
18.3.5. laiko vairą sukryžiavęs rankas ar kitokiu būdu, kuris riboja judesius vairu.
18.4. SPK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2 ir A) – šešios pasikartojančios 18.1 arba 18.2 papunkčiuose
nurodytos vairo valdymo NK.
19. Stabdymas:
19.1. NK – netinkamai stabdydamas leidžia transporto priemonei pajudėti į priekį;
19.2. NK – neišlaiko transporto priemonės vietoje nei stovėjimo, nei darbiniu stabdžiu, kai ji stovi. Ši NK
nevertinama, kai koja perkeliama nuo stabdžių ant akceleratoriaus paminos;
19.3. NK – valdo stabdžių paminą netinkamu būdu;
19.4. NK – neišlaiko vietoje transporto priemonės, sustabdęs įkalnėje, t. y. leidžia jai pariedėti atgal, bet greitai
pasitaiso ir nesudaro potencialiai pavojingos situacijos;
19.5. NK – (visos kategorijos, išskyrus A1, A2, A) blokuoja ratus (taip pat atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus
sustojimo nurodytoje vietoje manevrą), bet greitai pasitaiso;
19.6. NK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas) – stipriai spaudžia darbinio
stabdžio paminą važiuodamas posūkiu;
19.7. NK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas) – važiuoja nevisiškai išjungęs
stovėjimo stabdį arba naudoja jį be reikalo, bet tai netrukdo transporto priemonei judėti;
19.8. NK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas) – stabdo kaire koja;
19.9. NK (A1, A2 ir A kategorijos) – nenaudoja užpakalinio rato stabdžio lėtindamas greitį ar sustodamas;
19.10. NK (A1, A2 ir A kategorijos) – blokuoja užpakalinį ratą (taip pat atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo
nurodytoje vietoje manevrą), bet greitai pasitaiso;
19.11. NK (A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas) kategorijos) – netinkamai naudoja stabdžius važiuodamas
posūkiu, apvažiuodamas nukreipiamuosius kūgius.
20. Padėties pasirinkimas važiuojamojoje dalyje:
20.1. NK – nesilaiko eismo juostos ribų, išskyrus atvejus, kai egzaminuojamasis privalo keisti padėtį
važiuojamojoje dalyje dėl susidariusios eismo situacijos;
20.2. NK – važiuojamojoje dalyje užima tokią padėtį, kuri neatitinka eismo situacijos, t. y. nemato kelio priekyje ir
nekoreguoja pasirinktos trajektorijos, taip pat nepersirikiuoja arba be reikalo persirikiuoja iš vienos eismo juostos į
kitą ir pan.;
20.3. NK – nepasitraukia dešiniau, kur tai įmanoma, važiuodamas keliu, kuriame yra po vieną kiekvienos krypties
eismo juostą. Ši NK vertinama vieną kartą, važiuojant kelio ruožu (gatve) nuo sankryžos iki sankryžos, kurioje
sukama;
20.4. NK – be reikalo važiuoja kairiąja eismo juosta. Ši NK nevertinama, jei važiuojant dešiniąja juosta reikia
dažnai persirikiuoti dėl joje stovinčių transporto priemonių arba jei reikia važiuoti tiesiai, o iš dešiniosios juostos
sankryžoje galima sukti tik į dešinę, arba eismas kitoje juostoje intensyvus;
20.5. NK – sustabdo transporto priemonę netinkamoje vietoje ( neprivažiavęs „Stop” linijos, važiuojamųjų dalių
sankirtos ir pan.);
20.6. NK (A1, A2, A kategorija) – važiuoja horizontaliuoju kelių ženklinimu, nešvaria kelio dalimi (tepalo dėmės,
smėlis ir pan.), kai to galima išvengti;
20.7. SPK – šešios pasikartojančios padėties pasirinkimo važiuojamojoje dalyje NK.
21. Padėties pasirinkimas manevruojant:
21.1. NK (B1 ir B kategorija) – pasirinko netinkamą padėtį, pradėdamas transporto priemonės pastatymo į laikiną
stovėjimo vietą lygiagrečiai, įstrižai arba statmenai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, t.y. arčiau kaip 50 cm
arba toliau kaip 1 m atstumu iš šono nuo stovinčios transporto priemonės;
21.2. NK (B1 ir B kategorija) – pabaigus transporto priemonės pastatymo į laikino stovėjimo vietą lygiagrečiai
važiuojamosios dalies kraštui manevrą:
21.2.1. transporto priemonė stovi nelygiagrečiai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui;
21.2.2. bent vienas arčiau važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto esantis transporto priemonės ratas yra toliau
kaip 40 cm nuo važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto;
21.2.3. transporto priemonė yra arčiau kaip 1 m arba toliau kaip 2 m atstumu nuo priekyje stovinčios transporto
priemonės.
21.3. NK (B1 ir B kategorija) – pabaigus transporto priemonės pastatymo į laikino stovėjimo vietą įstrižai arba
statmenai važiuojamosios dalies kraštui manevrą transporto priemonė stovi:
21.3.1. nelygiagrečiai greta stovinčiai transporto priemonei ar stovėjimo vietą žyminčioms linijoms;
21.3.2. arčiau kaip 50 cm arba toliau kaip 1 m atstumu nuo greta stovinčios transporto priemonės;
21.3.3. toliau kaip 40 cm atstumu nuo stovėjimo vietos pabaigą žyminčios linijos.
21.4. NK (B1 ir B kategorija) – atlikdamas transporto priemonės pastatymo lygiagrečiai važiuojamosios dalies
kraštui manevrą, atbuline eiga nuvažiavo daugiau kaip 3 m nuo priekyje stovinčios transporto priemonės (tarpas
tarp egzaminuojamojo vairuojamos transporto priemonės priekio ir priekyje stovinčios transporto priemonės galo);
21.5. NK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2 ir A) – atlikdamas specialiuosius važiavimo manevrus, aprašytus 2
priede, tris ir daugiau kartų naudojo atbulinės eigos pavarą. Ši NK vertinama vieną kartą atliekant kiekvieną
specialųjį važiavimo manevrą;
21.6. NK (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – sustojo daugiau kaip 1 m atstumu prieš eismo
juostos pabaigą, atlikdamas 2 priedo 9.1 papunktyje aprašytą specialųjį važiavimo manevrą;
21.7. NK (B1 ir B kategorijos) – važiuodamas atbuline eiga su posūkiu į dešinę nuvažiavo daugiau kaip 1 m nuo
dešiniojo važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto;
21.8. SPK (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – šešis ar daugiau kartų sustojo daugiau kaip 1 m
prieš eismo juostos pabaigą, atlikdamas 2 priedo 9.1 papunktyje aprašytą specialųjį važiavimo manevrą;
21.9. NK (D1, D, ir T kategorijos) – pabaigus transporto priemonės pastatymo šonu prie pakylos manevrą, bent
vienos keleivių įlaipinimo arba išlaipinimo durys yra toliau kaip 30 cm nuo pakylos krašto.
22. Padėties pasirinkimas, sukant į dešinę:
22.1. NK – prieš posūkį transporto priemonė yra per toli nuo dešiniojo važiuojamosios dalies krašto;
22.2. NK – pradėjus sukti, transporto priemonė yra per toli nuo dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, sukama
per plačiai ir posūkis užbaigiamas per arti priešingos krypties eismo juostos;
22.3. NK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – baigdamas posūkį į dešinę bet kuria transporto
priemonės dalimi be reikalo įvažiuoja į priešingos krypties eismo juostą.
23. Padėties pasirinkimas, sukant į kairę:
23.1. NK – prieš posūkį (apsisukimą) transporto priemonė yra ne eismo juostoje, nelygiagreti ženklinimui, toliau
nei būtina nuo priešingų krypčių eismo srautus skiriančios (pažymėtos ar nepažymėtos) linijos arba skiriamosios
juostos;
23.2. NK – suka būdamas per toli nuo kairiojo važiuojamosios dalies krašto vienpusio eismo kelyje;
23.3. NK – pasuka priekinius ratus į kairę laukdamas posūkio, išskyrus situacijas, kai tai yra būtina;
23.4. NK – suka plačiai, važiuoja per daug į dešinę nuo važiuojamųjų dalių sankirtos centro, kur eismo sąlygos to
nereikalauja;
23.5. NK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2 ir A) – įvažiuodamas į važiuojamųjų dalių sankirtą arba
išvažiuodamas iš jos nežymiai išvažiuoja į priešingos krypties eismo juostą, bet nesudaro potencialiai pavojingos
situacijos.
24. Situacijos stebėjimas ir žvalgymasis:
24.1. NK – nesižvalgo ir nestebi viso kelio priekyje, iš šono ir už transporto priemonės;
24.2. NK – pasukdamas galvą per atitinkamą petį netikrina per užpakalinio vaizdo veidrodžius nematomos kelio
dalies kiekvieną kartą apvažiuodamas kliūtį, persirikiuodamas į kitą eismo juostą arba kelių išsiskyrimo ar
jungimosi vietoje. Ši NK ne visada gali būti vertinama, jei egzaminuojamasis vairuoja C, CE, D ar DE kategorijos
transporto priemonę;
24.3. NK – nepasižiūri atgal prieš pradėdamas važiuoti atbuline eiga. Ši NK taip pat vertinama, kai
egzaminuojamasis vairuoja B1 arba B kategorijos transporto priemonę ir pradėdamas važiuoti atbuline eiga
pasižiūri atgal tik per užpakalinio vaizdo veidrodžius;
24.4. NK – per ilgai atitraukia dėmesį nuo važiavimo krypties, bet nesudaro potencialiai pavojingos situacijos;
24.5. NK (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – atlikdamas 2 priedo 5 arba 9.2.3 papunktyje
aprašytus specialiuosius važiavimo manevrus išlipo apsižvalgyti daugiau kaip vieną kartą;
24.6. SPK – šešios situacijos ir daugiau, kai reikia patikrinti per užpakalinio vaizdo veidrodžius nematomą kelio
dalį, bet per petį nepasižiūrima.
25. Veidrodžių naudojimas:
25.1. NK – nežiūri į užpakalinio vaizdo veidrodžius prieš sulėtindamas, sustabdydamas transporto priemonę,
įvažiuodamas į posūkį, persirikiuodamas, išvažiuodamas iš kelio ar įvažiuodamas į kelią, artėdamas prie bet
kokios kliūties;
25.2. NK – per ilgai (pagal situaciją) žiūri į užpakalinio vaizdo veidrodį;
25.3. NK (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – nesinaudoja išoriniais užpakalinio vaizdo
veidrodžiais, kai žiūri atgal važiavimo atbuline eiga manevro metu, t. y. žiūri per langą, kad galėtų valdyti
transporto priemonę. Atsitiktiniai žvilgsniai leistini.
26. Įspėjamųjų signalų naudojimas:
26.1. NK – tinkamai neparodo posūkio signalo, kad įspėtų apie savo ketinimus, kai tai būtina. Ši NK nevertinama,
kai dėl tam tikrų aplinkybių (mažas atstumas tarp artimiausio kertamo kelio arba įvažiavimo į šalia kelio esančią
teritoriją ir numatyto posūkio vietos ir pan.) tai daryti netikslinga;
26.2. NK – nerodo posūkio į dešinę signalo prieš išvažiuodamas iš žiedinės sankryžos;
26.3. NK – rodo klaidingos krypties posūkio signalą. Ši NK vertinama, jei egzaminuojamasis suka į priešingą
pusę, nei rodo signalą;
26.4. NK – neišjungia posūkio signalo per penkias sekundes po to, kai posūkis ar persirikiavimas buvo baigtas;
26.5. NK – išjungia posūkio signalą per anksti, t. y. anksčiau nei posūkis ar persirikiavimas pradėtas ar baigtas, ir
daugiau jo nebeįjungia;
26.6. NK – rodo posūkio signalą be reikalo ir gali suklaidinti kitus eismo dalyvius;
26.7. SPK – šešios pasikartojančios įspėjamųjų signalų naudojimo NK.
27. Eismo pavojų įvertinimas:
NK – netinkamai ar nepakankamai greitai reaguoja į eismo pavojų.
28. Sprendimų priėmimas:
28.1. NK – tinkamai neįvertina greičio ir atstumo iki kitų transporto priemonių pradėdamas važiuoti, važiuodamas
per sankryžą, persirikiuodamas iš vienos eismo juostos į kitą, įvažiuodamas į kelią, prieš pradėdamas atlikti arba
atlikdamas specialųjį važiavimo manevrą, aprašytą 2 priede;
28.2. NK – sustoja tinkamai, bet esant saugiam tarpui transporto sraute nesiryžta važiuoti;
28.3. NK – be reikalo sustoja (delsia) ir nevažiuoja toliau, kai nėra transporto priemonių ar pėsčiųjų, kuriems
galėtų trukdyti, o kelias yra laisvas;
28.4. NK – be reikalo duoda kelią kitam eismo dalyviui, t. y. netinkamai taiko važiavimo pirmumo taisykles.
29. Saugaus atstumo pasirinkimas:
29.1. NK – laikosi mažesnio kaip per dvi sekundes, bet didesnio kaip per vieną sekundę nuvažiuojamo atstumo iki
priešais važiuojančios transporto priemonės;
29.2. NK – laikosi mažesnio kaip per tris sekundes, bet didesnio kaip per dvi sekundes nuvažiuojamo atstumo iki
priešais važiuojančios transporto priemonės kelyje, kuriame yra dvi ar daugiau eismo juostų, skirtų važiuoti viena
kryptimi, kai eismo situacija to nereikalauja.
29.3. NK – nepalankiomis eismo sąlygomis laikosi mažesnio kaip per keturias sekundes, bet didesnio kaip per dvi
sekundes nuvažiuojamo atstumo iki priešais važiuojančios transporto priemonės. Egzaminuotojas privalo įvertinti
papildomus (didesnius) atstumus, kurių turi laikytis C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE ir T kategorijų transporto
priemonių vairuotojai;
29.4. NK – laikosi per mažo šoninio atstumo iki stovinčių, priešpriešiais ar ta pačia kryptimi važiuojančių
transporto priemonių, dviratininkų, pėsčiųjų, einančių važiuojamąja kelio dalimi, kliūčių važiuojamosios dalies
pakraštyje, kelkraščio arba šaligatvio, tačiau nesudaro potencialiai pavojingos situacijos;
29.5. NK – sustabdo transporto priemonę, palikdamas nepakankamą tarpą iki priešais sustojusios transporto
priemonės, kad prireikus galėtų apvažiuoti priešais sustojusią transporto priemonę, nevažiuodamas atbuline eiga.
30. Greičio pasirinkimas:
30.1. NK – įsibėgėja per greitai arba per lėtai, neatsižvelgdamas į eismo sąlygas;
30.2. NK – važiuoja per greitai konkrečioje situacijoje, bet neviršija leistino greičio. Ši NK vertinama, kai
egzaminuojamasis važiuoja didesniu nei tinkama greičiu;
30.3. NK – važiuoja per lėtai konkrečioje situacijoje, t. y. 10–15 km/h mažesniu, nei leistina, greičiu, kai eismo
sąlygos to nereikalauja. Ši NK taip pat vertinama kai egzaminuojamasis nepasiekia reikiamo greičio, atlikdamas
specialiuosius važiavimo manevrus, aprašytus 2 priede;
30.4. NK – važiuoja viršydamas leistiną greitį ne daugiau kaip 10 procentų. Klaida neturi būti vertinama, jei buvo
trumpalaikė ir greitai ištaisyta.
31. Eismo reguliavimo signalų, kelio ženklų ir kelių ženklinimo reikalavimų vykdymas:
31.1. NK – sustabdo transporto priemonę taip, kad ji išsikiša už „Stop” linijos (ženklo „Stop” linija);
31.2. NK – ketindamas sankryžoje pasukti į kairę, neįvažiuoja į važiuojamųjų dalių sankirtą laukti saugaus tarpo
transporto sraute, kai tai dera daryti;
31.3. NK – nepakankamai supranta eismo reguliavimo signalus, t. y. per ilgai delsia, nors gali važiuoti
nekliudydamas kitiems eismo dalyviams;
31.4. NK – ketindamas sankryžoje pasukti į kairę, netinkamai įvažiuoja į važiuojamųjų dalių sankirtą paskui
pirmąją transporto priemonę. Ši NK vertinama, kai egzaminuojamajam važiuoti leidžia šviesoforo (reguliuotojo)
signalas.
32. Nuoseklumas:
32.1. NK – pasirenka netinkamą transporto priemonės valdymo sistemos seką;
32.2. NK (BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijos) – netinkamai atidaro sukabinimo įtaiso kablio arba smaigo užrakto
žiotis, besiruošdamas atkabinti arba prikabinti priekabą;
32.3. NK (BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijos) – nesaugiai įtraukia priekabos atramas, bet nesudaro potencialiai
pavojingos situacijos;
32.4. NK (BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijos) – prikabinęs priekabą nepatikrina, ar veikia visi priekabos žibintai.
33. Pusiausvyra ir motociklo valdymas (A1, A2 ir A kategorijos):
33.1. NK – neišlaiko pusiausvyros arba nesuvaldo motociklo ir (arba) važiuodamas koja atsiremia į žemę;
33.2. NK – neišlaiko lėtai einančio pėsčiojo greičio, atlikdamas specialiuosius važiavimo manevrus mažu greičiu;
33.3. NK – nepasvyra motociklu taip, kad saugiai važiuotų posūkyje, atliktų specialiuosius važiavimo manevrus,
aprašytus 2 priede;
33.4. SPK – daugiau kaip penkis kartus neišlaiko pusiausvyros arba nesuvaldo motociklo.
34. Sėdėsena (A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas) kategorijos):
34.1. NK – važiuoja kojų pirštais atsirėmęs į paminas;
34.2. NK – važiuoja keliais neliesdamas degalų bako;
34.3. NK – važiuoja laikydamas galvą netinkamoje padėtyje;
34.4. NK – važiuoja sėdėdamas (atsitraukia) per toli nuo degalų bako;
34.5. NK – važiuoja slidinėdamas iš vienos pusės į kitą per sėdynę (balną);
34.6. NK – važiuoja bet kurią ranką atitraukęs nuo vairo be tinkamos priežasties, bet neprarasdamas
pusiausvyros ir valdymo.

Informacija paimta iš: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4fb74f60b7d511e7afb78266242a6adf
Įsigalioja 2017-12-01